รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
19
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
รหัสหลักสูตร: 60000005-01
4.6
จัดโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
19 - 20 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
12
ภาคปฎิบัติ
24
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม
รายชื่อวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 5 จาก 60)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  081-879-0678
อีเมล: sithchon@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นายอภิวัฒน์ พลายศรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อีเมล: julious69@gmail.com
โทรศัพท์: 0865878942
2
นายพินิจศักดิ์ แสงทอง
วัดบ้านไร่
อีเมล: banrai97@gmail.com
โทรศัพท์: 0892082177
3
นางสาวจำเนียร พลอยเพชร
วัดบ้านไร่
อีเมล: banrai97@gmail.com
โทรศัพท์: 0983139852
4
นางนภาพร ศิลประเสริฐ
วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
อีเมล: teachersill111@hotmail.com
โทรศัพท์: 0897842447
5
นางเสาวลักษณ์ อาษานอก
สามชุกรัตนโภคาราม
อีเมล: nokjung30@gmail.com
โทรศัพท์: 0819427764
6
นางปราณี อินทรักษา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
อีเมล: plaku56@gmail.com
โทรศัพท์: 0959582197
7
นางอารี แสงขำ
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
อีเมล: nongplus2555@gmail.com
โทรศัพท์: 0989508730
8
นางสาวเบญจา รอดลอย
ท่ายางวิทยา
อีเมล: benjar703@gmail.com
โทรศัพท์: 0929817831
9
นางสาวอัญชลี ทองจันทร์
ท่ายางวิทยา
อีเมล: anch.poom@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819416288
10
นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก
ภาชี
อีเมล: s.jirin@gmail.com
โทรศัพท์: 0898015587
11
นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
ภาชี
อีเมล: ch.udomsak@gmail.com
โทรศัพท์: 0810429938
12
นางสาวสุภาวดี เดชมาก
ท่ายางวิทยา
อีเมล: tom09.dm@gmail.com
โทรศัพท์: 0890812935
13
นายสมชาย สุธีกุล
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
อีเมล: sutheekul@gmail.com
โทรศัพท์: 0899115412
14
นางสาวบุญเรือน ตระกูลไทยพิชิต
วัดบ้านไร่
อีเมล: banrai97@gmail.com
โทรศัพท์: 0957536945
15
นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า
ภาชี
อีเมล: krutum.2556@gmail.com
โทรศัพท์: 0898096720
16
นางสาวพัชรินทร์ อโลภะตานนท์
บ้านโป่งกระทิงบน
อีเมล: p_pad317@hotmail.com
โทรศัพท์: 0852913657
17
นางจิตรลดา เกิดเรือง
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
อีเมล: aj.tukk3829@gmail.com
โทรศัพท์: 0811723829
18
นางอรุณี ศรีสุนทร
วัดสว่างอารมณ์
อีเมล: arunee_waw@hotmail.com
โทรศัพท์: 867792315
19
นางสุกัญญา มณีโชติ
บ้านบางเลน
อีเมล: Sukanya4753@gmail.com
โทรศัพท์: 0870891149
20
นายยุทธนา อ่อนละมูล
อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
อีเมล: aonlamool.a@gmail.com
โทรศัพท์: 0853742553
21
นางสุภาวดี พรหมทะสาร
สารคามพิทยาคม
อีเมล: kanon_phom@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0868647382
22
นางสาวดาราทิพย์ มาสมบูรณ์
บ้านบางม่วง
อีเมล: darathip12741@gmail.com
โทรศัพท์: 0982783741
23
นางสาวอินทิรา อินทร์ภิรมย์
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
อีเมล: inthira86@gmail.com
โทรศัพท์: 0827230706
24
นางสาวภิภาดา รังษีสุริยันต์
บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
อีเมล: phiphada@hotmail.com
โทรศัพท์: 0895140354
25
นางสาวเพชรประกาย สีสิงห์
วัดเสนีวงศ์
อีเมล: p_petty213@hotmail.com
โทรศัพท์: 0859098606
26
นางณิศราพร นวลกลับ
วัดวังน้ำขาว
อีเมล: nsrp_aod@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865341270
27
นางสาวสุรัตนาภรณ์ ชมศรี
วัดธรรมศาลา
อีเมล: surattanaporn.pee@gmail.com
โทรศัพท์: 0870683269
28
นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัย
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
อีเมล: wchuchai@gmail.com
โทรศัพท์: 0890967110
29
นายวัฒนสิน กลมเกลียว
วัดดอนยายหอม
อีเมล: watthanasin@hotmail.com
โทรศัพท์: 0851747435
30
นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา
วัดวังน้ำขาว
อีเมล: kanyanuttekjinda8944@gmail.com
โทรศัพท์: 0836856802
31
นายอัษฎายุธ จินพล
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
อีเมล: benzkmutt23@gmail.com
โทรศัพท์: 0813096647
32
นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์
อู่ทอง
อีเมล: ayu.sirirat@gmail.com
โทรศัพท์: 0810075002
33
นางสาวเปรมฤดี ไชยนุต
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: premnaple@hotmail.com
โทรศัพท์: 0944780928
34
นายสิริวุธ พันธ์ภูโต
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: Korg.m10@gmail.com
โทรศัพท์: 0871587292
35
นายนิวัฒน์ สุขพินิจ
สระกระโจมโสภณพิทยา
อีเมล: niwatisateacher@gmail.com
โทรศัพท์: 0901386618
36
นางสาวชุติมา ปาละวงษ์
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: joy16052532@gmail.com
โทรศัพท์: 0924966116
37
นางสาวจริยา ธนานันต์
หนองหญ้าไซวิทยา
อีเมล: jariya073@hotmail.com
โทรศัพท์: 0970635666
38
นางสาวจิราพร อินตุ่น
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: jiraporn.intoon@gmail.com
โทรศัพท์: 0814478274
39
นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: pisitforever@icloud.com
โทรศัพท์: 0872478804
40
นางสาวสุธิดา สุทินฤกษ์
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: jie_aihua31@hotmail.com
โทรศัพท์: 0868592786
41
นางสาววรนุช คำภาพักตร์
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: teacherbee@windowslive.com
โทรศัพท์: 0927173663
42
นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: sassygirl1108@hotmail.com
โทรศัพท์: 0806642322
43
นางสาวชนิดา หาญจริง
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: danicha_eng@hotmail.com
โทรศัพท์: 0878263562
44
นางสาวนันทญา ขาวสระคู
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
อีเมล: nantaya.saiy@gmail.com
โทรศัพท์: 0825459512
45
นายสุรสีห์ จันทร์สังสา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
อีเมล: surasee.jim@gmail.com
โทรศัพท์: 0943391356
46
นางสาววิชชุดา ภักดีเจริญ
วัดลาดเป้ง
อีเมล: vcd181122@hotmail.com
โทรศัพท์: 0871424160
47
นางสาวดวงพร พรกิตติเจริญ
บ้านคลองสมบูรณ์
อีเมล: oui525@hotmail.com
โทรศัพท์: 0813842457
48
นางรจนา ศิลา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
อีเมล: leksila1111@gmail.com
โทรศัพท์: 0839735898
49
นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ประถมนนทรี
อีเมล: wongsawat.sumonta@gmail.com
โทรศัพท์: 0860624989
50
นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
มัธยมวัดหนองจอก
อีเมล: wow_naja_@hotmail.com
โทรศัพท์: 0922622424
51
นายณัฐดนัย แก้วเล็ก
มัธยมวัดหนองแขม
อีเมล: Krunatnk2017@gmail.com
โทรศัพท์: 0863772337
52
นางสาวอุทัยวรรณ มวลทอง
มัธยมวัดหนองแขม
อีเมล: uthai_wan21@hotmail.com
โทรศัพท์: 0874979515
53
นางสายใจ สร้อยแสง
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0628266493
54
นางเรวดี ผจญอริพ่าย
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0863435964
55
นางสาวจิรัฐิติกานต์ เรืองเรณ
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
อีเมล: jirattikan_art@sstb.ac.th
โทรศัพท์: 0860401928
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ