รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ย.
02
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
รหัสหลักสูตร: 60000072-01
4.7
จัดโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
2 - 3 กันยายน 2560
ภาคทฤษฎี
12 ชั่วโมง
ภาคปฎิบัติ
24 ชั่วโมง
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม
รายชื่อวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 4 จาก 60)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  081-879-0678
อีเมล: sithchon@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นายสมชาย สุธีกุล
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
อีเมล: sutheekul@gmail.com
โทรศัพท์: 0899115412
2
นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์
ประโคนชัยพิทยาคม
อีเมล: sisu2525@gmail.com
โทรศัพท์: 0865828180
3
นายยุทธนา ปรังประโคน
ประโคนชัยพิทยาคม
อีเมล: panyuttana1910@gmail.com
โทรศัพท์: 0865846668
4
นางสาววรารัตน์ ช่างคำ
ประโคนชัยพิทยาคม
อีเมล: wararatraungthong@gmail.com
โทรศัพท์: 0918297428
5
นางปาริยา   พงษ์นิยะกูล
พิมายวิทยา
อีเมล: priya4950800522@hotmail.com
โทรศัพท์: 0850239798
6
นายนิวัฒน์ สุขพินิจ
สระกระโจมโสภณพิทยา
อีเมล: niwatisateacher@gmail.com
โทรศัพท์: 0901386618
7
นางสาวธิดาพร เทวัญประทานพร
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
อีเมล: 56253402bauy@gmail.com
โทรศัพท์: 0897763377
8
นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์
วัดสระสี่เหลี่ยม
อีเมล: lung_wong24@hotmail.com
โทรศัพท์: 0897451816
9
นายธวัช พูลทรัพย์
วัดพระธาตุ
อีเมล: thawat_oum59@hotmail.com
โทรศัพท์: 0871565378
10
นางสาวพรรณรัตน์ กาบขุนทด
วัดพระธาตุ
อีเมล: Ouy_phanna@hotmail.com
โทรศัพท์: 0805094986
11
นางสมาพร แก่นเชื้อชัย
วัดพระธาตุ
อีเมล: tonkta_31@hotmail.com
โทรศัพท์: 0625869987
12
นางสาวชลิตา แก้วจิว
วัดพระธาตุ
อีเมล: mumu_997@hotmail.com
โทรศัพท์: 0618851426
13
นางวรรณภา แย้มชื่น
วัดพระธาตุ
อีเมล: momarteve@gmail.com
โทรศัพท์: 0837020455
14
นางช่อทิพย์ อิ่มพันธ์แบน
วัดพระธาตุ
อีเมล: Chortip1902@hotmail.com
โทรศัพท์: 0908985659
15
นางสาวกาญจนา ปึงเจริญ
เมืองสมุทรสงคราม
อีเมล: kunkan_12@hotmail.com
โทรศัพท์: 0863828416
16
นางปราณี อินทรักษา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
อีเมล: plaku56@gmail.com
โทรศัพท์: 0959582197
17
นางสาวชลลดา บัวแก้ว
บ้านอ้อกระทิง
อีเมล: chonladab20@gmail.com
โทรศัพท์: 0849196036
18
นางกาญจนา ศรีเงินพันธุ์
วัดวังกุ่ม
อีเมล: sringoenphana.k@gmail.com
โทรศัพท์: 0811914586
19
นางจำเรียง จำปานิล
วัดวังกุ่ม
อีเมล: nong.482@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890362321
20
นางสาววารินทร์ ครุฑใจกล้า
วัดพระธาตุ
อีเมล: rin_mom@hotmail.com
โทรศัพท์: 0628184916
21
นางสาวสุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน
วัดเทพพิทักษ์
อีเมล: tip_sureepicha@hotmail.com
โทรศัพท์: 0929971549
22
นางพัฒนา ยิ้มสรวล
วัดพระธาตุ
อีเมล: patpatyn@hotmail.com
โทรศัพท์: 0958010440
23
นางสาวอุไรวรรณ พินิจพาณิชย์
วัดพระธาตุ
อีเมล: uraiwanpin@gmail.com
โทรศัพท์: 0895327293
24
นางวรัตถ์นันท์ ชมภูทิพย์
เมืองสมุทรสงคราม
อีเมล: varattnant@hotmail.com
โทรศัพท์: 886536830
25
นางอ้อยใจ นิ่มนวล
เมืองสมุทรสงคราม
อีเมล: my-tawan@hotmail.com
โทรศัพท์: 0851797827
26
นางสุรีย์พร จึงสง่าสม
สวนแตงวิทยา
อีเมล: poochamp@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0897829340
27
นางสาวพนิดา ทีจันทร์มาตย์
บ้านหนองนางเลิ้ง
อีเมล: tjmnida24@gmail.com
โทรศัพท์: 0904466812
28
นางสาวปัทมาศ เครือวงศ์
ประชามงคล
อีเมล: timeawayy@gmail.com
โทรศัพท์: 0994168921
29
นางสาววาสนา ศรีผุดผ่อง
วัดพระธาตุ
อีเมล: Wadsana1122@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810092788
30
นางสาวสุกัญญา เปี่ยมสุภาพ
วัดทองประดิษฐ์
อีเมล: kift.edition@gmail.com
โทรศัพท์: 0891050801
31
นายประณต หัตถะปะนิตย์
วัดทองประดิษฐ์
อีเมล: miekyo13@gmail.com
โทรศัพท์: 0970988698
32
นางสาวสิริวรรณ มีรอด
บางซ้ายวิทยา
อีเมล: sepfriday7@hotmail.com
โทรศัพท์: 0840022779
33
นางพรทิพย์ ผ่องดี
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: ptatip08@gmail.com
โทรศัพท์: 0879941102
34
นางสาวขวัญจิตร์ คลังนาค
บ้านปากน้ำปราณ
อีเมล: Teachers.kwanjit@gmail.com
โทรศัพท์: 0852935779
35
นางสาวนาถนภา บริบูรณ์เกษตร
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: fnb77000@gmail.com
โทรศัพท์: 0804287596
36
นางสาวอินทิรา อินทร์ภิรมย์
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
อีเมล: inthira86@gmail.com
โทรศัพท์: 0827230706
37
นางชูศรี ศรีกรด
หนองเสือวิทยาคม
อีเมล: choosrisrikrod@gmail.com
โทรศัพท์: 0924759911
38
นายทิต วรานุภาพกุล
วัดพระปฐมเจดีย์
อีเมล: titwara125@gmail.com
โทรศัพท์: 0894881549
39
นายชูชาญ จันที
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อีเมล: chuchan_kong@hotmail.com
โทรศัพท์: 0860673724
40
นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
บ้านพุเลียบ
อีเมล: this_file_errors@hotmail.com
โทรศัพท์: 0952493016
41
นางธัญนันทน์ มาลสุทธิ์
วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
อีเมล: krukaetunyanan@gmail.com
โทรศัพท์: 0914150475
42
นางสาวกมลชนก เพ่งผล
วัดหนองพันจันทร์
อีเมล: Kamonchanok31mon@gmail.com
โทรศัพท์: 0890025361
43
นางสาวสุภาวดี ปรกแก้ว
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: kruploysupavadee@gmail.com
โทรศัพท์: 0871555263
44
นางสาววราภรณ์ งิ้วลาย
หนองโพดวิทยา
อีเมล: Kruwaraporn231327@gmail.com
โทรศัพท์: 0944735500
45
นางสาวชุติมา รักรอด
พัทลุง
อีเมล: joytomorrow070@gmail.com
โทรศัพท์: 0869656049
46
นางสุภาพร กล่ำจีน
สวนแตงวิทยา
อีเมล: supapornanaja@gmail.com
โทรศัพท์: 0871625054
47
นางสาวดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ
วัดโพรงมะเดื่อ
อีเมล: d2a_wt@hotmail.com
โทรศัพท์: 0873695882
48
นางสาวจิตรกานต์ ไทยวงษ์
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: punim33@gmail.com
โทรศัพท์: 0822948485
49
นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: napasawanpongsart@gmail.com
โทรศัพท์: 0945533348
50
นางทิพาวัลย์ ทิพย์สุมณฑา
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0876831660
51
นางปริญญา กองแกน
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0863666947
52
นางสายใจ สร้อยแสง
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0628266493
53
นางเรวดี ผจญอริพ่าย
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0863435964
54
นางนฤมล ศรีเมือง
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: narumonoil3323@gmail.com
โทรศัพท์: 0898009065
55
นางสาวเนตรชนก โฉมทอง
อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
อีเมล: gamaun04@gmail.com
โทรศัพท์: 0919902003
56
นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: somsri_242509@hotmail.com
โทรศัพท์: 0879230193
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ