รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ค.
29
การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร: 60003007-01
4.4
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
29 กรกฎาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้อง 1306 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
2,000 บาท (เหลือที่ว่าง 2 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์: 
อีเมล: miemjind@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวชนาภา เบญจมาศ
มวกเหล็กวิทยา
อีเมล: kruchana.b29@gmail.com
โทรศัพท์: 0862526729
2
นางสาวพรประภา ดีผิว
มวกเหล็กวิทยา
อีเมล: teacher.pornprapa@gmail.com
โทรศัพท์: 0926709226
3
นางสาวฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: chatchanakan2412@gmail.com
โทรศัพท์: 0944894930
4
นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์
วิทยานุกูลนารี
อีเมล: tammada4@gmail.com
โทรศัพท์: 0805146985
5
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
สวีวิทยา
อีเมล: special_me262@hotmail.com
โทรศัพท์: 0868027978
6
นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
อีเมล: fonsa_hk@hotmail.com
โทรศัพท์: 0822389875
7
นางสาวอรณี วรรณวงค์
บางปะกอกวิทยาคม
อีเมล: aurranee.2535@gmail.com
โทรศัพท์: 0968768833
8
นางสาวกนกวรรณ ศรีศักดา
บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
อีเมล: i_lovedisney10@hotmail.com
โทรศัพท์: 0844252651
9
นางบุญสาว สุขสมบูรณ์
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: boonsao2304@gmail.com
โทรศัพท์: 0861767748
10
นางบังอร โลห์ประเสริฐ
บ้านหนองนางเลิ้ง
อีเมล: tjmnida24@gmail.com
โทรศัพท์: 0860165499
11
นางสาวพนิดา ทีจันทร์มาตย์
บ้านหนองนางเลิ้ง
อีเมล: tjmnida24@gmail.com
โทรศัพท์: 0904466812
12
นางปราณี ชาญเชิงค้า
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: praneechan55@gmail.com
โทรศัพท์: 0817577075
13
นางสาวพิริยา แผนกุล
บ้านหนองนางเลิ้ง
อีเมล: piriyaphaengool@gmail.com
โทรศัพท์: 0817702758
14
นางสาวศิริโสภา บุญลอย
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อีเมล: krugamboom@kanarat.ac.th
โทรศัพท์: 0822935456
15
นางสาวชนัดดา คล้ายสุข
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
อีเมล: Chanat_da07@hotmail.com
โทรศัพท์: 0829180880
16
นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณี
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อีเมล: krupatcharin@kanarat.ac.th
โทรศัพท์: 0865274839
17
นางนงนุช ศรีพุ่มไข่
วัดธรรมศาลา
อีเมล: chiizchiiz007@gmail.com
โทรศัพท์: 0852959092
18
นางสาวรุจา ศุภมานพ
สระยายโสมวิทยา
อีเมล: wow_0223@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892228114
19
นางเพ็ญประภา พูพะเนียด
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
อีเมล: penprapa.p@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892131820
20
นางสุรินทร ชีช้าง
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
อีเมล: rin-chee2505@hotmail.com
โทรศัพท์: 0895390735
21
นางสาวสุกัญญา ลิ้มตระกูล
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อีเมล: sukany771@xn--gmai-3jo.com
โทรศัพท์: 0871550771
22
นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล
อนุบาลวัดคลองใหญ่
อีเมล: tidtee_r@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870914130
23
นางธัญญารัตน์ จันทร์เรือง
วัดยางนอน
อีเมล: t.tiw@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0866811628
24
นายสุรัตน์ คำหอมรื่น
วัดไผ่โรงวัว
อีเมล: surat_noh@windowslive.com
โทรศัพท์: 0884725196
25
นางสาวธนิษฐา ตั้งชัยธรรม
วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
อีเมล: Thanittha_nittha@hotmail.com
โทรศัพท์: 0863349839
26
นางอริศรา ชัยชวลิต
วัดยางสว่างอารมณ์
อีเมล: aris_so@hotmail.com
โทรศัพท์: 0982543233
27
นางสาวสุพัฒนา ศิริบุญ
วัดนาร่อง
อีเมล: nongnukah@hotmail.com
โทรศัพท์: 0894120025
28
นางสาววารี จันทร์สุวรรณ
วัดหนองจิก
อีเมล: wareeaf10@gmail.com
โทรศัพท์: 0822970663
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ