รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ค.
30
การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร: 60003007-02
4.4
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
30 กรกฎาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้อง 1306 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
2,000 บาท (เหลือที่ว่าง 1 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์: 
อีเมล: miemjind@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวรติมา พ่วงพี
สามพรานวิทยา
อีเมล: toeyratima@gmail.com
โทรศัพท์: 0949635453
2
นางเฉลิมศรี กองสุข
สามพรานวิทยา
อีเมล: chalermsri.ks@gmail.com
โทรศัพท์: 0875653534
3
นางอำพร จันทร์ดา
สามพรานวิทยา
อีเมล: meaw_chanda@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0860177202
4
นางสาวธนัญญา เอมบำรุง
โพธาวัฒนาเสนี
อีเมล: yiwah2@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865395508
5
นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย
โพธาวัฒนาเสนี
อีเมล: santisak7057@gmail.com
โทรศัพท์: 0918269798
6
นางพรทิพย์ ผ่องดี
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: ptatip08@gmail.com
โทรศัพท์: 0879941102
7
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
อีเมล: sumalee7950@gmail.com
โทรศัพท์: 0815877950
8
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
อีเมล: Youw2007@windowslive.com
โทรศัพท์: 0818517607
9
นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
อีเมล: youw2007@windowslive.com
โทรศัพท์: 0813787630
10
นางสาวปรานี แพรอัตร์
อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
อีเมล: papranee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810171548
11
นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
พยุหะพิทยาคม
อีเมล: gess.nithi@gmail.com
โทรศัพท์: 0854009117
12
นางสาวเปรมฤดี ล่ำสัน
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
อีเมล: dokden2515@gmail.com
โทรศัพท์: 0637656394
13
นายศุภณัฐ สุนทร
บ้านหนองโรง
อีเมล: ryhp_tiara@hotmail.com
โทรศัพท์: 0833089780
14
นายนภัทร สินสุขภัทร
แหลมบัววิทยา
อีเมล: nabhatsinsukbhat@gmail.com
โทรศัพท์: 0801119155
15
นายอภิเชษฐ์ บุญศรี
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ
อีเมล: apchboon@gmail.com
โทรศัพท์: 0873673078
16
นางสาวภาวิณี สุขสอาด
บ้านหนองลาน
อีเมล: pavinee_naluk@hotmail.com
โทรศัพท์: 0822487658
17
นายภัทรกร นิ่มอนงค์
วัดม่วงชุม
อีเมล: patza_earth@hotmail.com
โทรศัพท์: 0875404664
18
นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัย
วัดนางสาว
อีเมล: meaw.nam.aj@gmail.com
โทรศัพท์: 0870715143
19
นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
สงวนหญิง
อีเมล: chamaip@live.com
โทรศัพท์: 0889078491
20
นางสาวอัญชลี นาคเกษม
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อีเมล: unchaleenak@gmail.com
โทรศัพท์: 0802607442
21
นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ธัญญสิทธิศิลป์
อีเมล: t-tong555@hotmail.com
โทรศัพท์: 0863927739
22
นางสาวดุสดี บุญส่ง
วัดตะคร้ำเอน
อีเมล: dussadee_8652@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861749548
23
นายอภิสิทธิ์ กองแก้ว
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
อีเมล: apisit_jjd2534@hotmail.com
โทรศัพท์: 0869351115
24
นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
สงวนหญิง
อีเมล: oranut08@hotmail.com
โทรศัพท์: 0864146606
25
นางสาวอภิญญา ศรีเวียง
โพธาวัฒนาเสนี
อีเมล: puiruiapinya@gmail.com
โทรศัพท์: 0894121977
26
นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
วัดไผ่ล้อม
อีเมล: noksiri34@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892343855
27
นางกมลพร เกตุแก้ว
วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
อีเมล: Anna_nanajittang@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0851774466
28
นางศรีเมือง ปลอดอ่อน
บ้านบางเลน
อีเมล: srimuang7@gmail.com
โทรศัพท์: 0988318395
29
นางฉอ้อน เกตุแก้ว
วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
อีเมล: nu.ann2309@gmail.com
โทรศัพท์: 0894515629
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ