รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
05
การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร: 60003007-03
4.4
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
05 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้อง 1306 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
2,000 บาท (เหลือที่ว่าง 1 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์: 
อีเมล: miemjind@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวธิดาทิพย์ สังข์ทอง
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
อีเมล: st.sungtong@gmail.com
โทรศัพท์: 0839631011
2
นางสาวทิพย์รัตน์ คำจา
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
อีเมล: almirumo@hotmail.com
โทรศัพท์: 0636385263
3
นายสุภพรชัย เชาว์อยชัย
สมุทรสาครวิทยาลัย
อีเมล: sanninpor4@gmail.com
โทรศัพท์: 0984391410
4
นายพงษ์สิทธิ์ พลีกร
โยธินบูรณะ
อีเมล: peepong631@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810622680
5
นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ
บางปะกอกวิทยาคม
อีเมล: Koy.pat@hotmail.com
โทรศัพท์: 0864089894
6
นางสาวอรวรรณ กันทุกข์
บ้านเบิกไพร
อีเมล: orwan557@gmail.com
โทรศัพท์: 0806513755
7
นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ
แม่จันวิทยาคม
อีเมล: jurai2009@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861952737
8
นางสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์
ราชินีบูรณะ
อีเมล: sakulrut@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0804274863
9
นางเบญจพร พิชัยยา
สามัคคีวิทยาคม
อีเมล: kruben55@gmail.com
โทรศัพท์: 0831149924
10
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: teacher_annny@hotmail.com
โทรศัพท์: 0982641542
11
นางกันยารัตน์ คนหลัก
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: aor449@gmail.com
โทรศัพท์: 0816214748
12
นางกรรณิการ์ ผิวละออ
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
อีเมล: kannika-ph1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0868958329
13
นายสุธาวี กลิ่นอุบล
ราชินีบูรณะ
อีเมล: sootawee@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0843940995
14
นางสาวนริศรา ชยธวัช
ราชินีบูรณะ
อีเมล: Narisara@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0802217321
15
นางภัชรา จิตสงบ
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: paschara162@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890477049
16
นางสาวลลนา ลีระพันธ์
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
อีเมล: lalana.lee17@wsk.ac.th
โทรศัพท์: 0891699979
17
นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก
ภูเก็ตวิทยาลัย
อีเมล: singtee_rak385@hotmail.com
โทรศัพท์: 0894720903
18
นางสาวอโนชา อินทรักษา
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
อีเมล: anocha.sine@gmail.com
โทรศัพท์: 0891691964
19
นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย
มัธยมวัดสิงห์
อีเมล: Prajak.buu@gmail.com
โทรศัพท์: 0846966507
20
นางสาวเมธาวี ศรีสมบูรณ์
คงทองวิทยา
อีเมล: mtw.may@gmail.com
โทรศัพท์: 0944895322
21
นางสาวพิมพ์ชนก ประกอบดี
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
อีเมล: poopr3awz@hotmail.com
โทรศัพท์: 0880804465
22
นางสาวพิมพ์ชนก หงษาวดี
หอวัง
อีเมล: ngu_ngy@hotmail.com
โทรศัพท์: 0904480203
23
นางวนพร แพศักดิ์
วัดโพธิ์น้อย
อีเมล: sayna2513@hotmail.com
โทรศัพท์: 0622466592
24
นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์
สามพรานวิทยา
อีเมล: catwasana@hotmail.com
โทรศัพท์: 083314272
25
นางจินดา ไชยสวัสดิ์
ภูเก็ตวิทยาลัย
อีเมล: jinton2526@gmail.com
โทรศัพท์: 0873836935
26
นางสาวภัทรา สังข์ประสิทธิ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
อีเมล: pattra6015@gmail.com
โทรศัพท์: 0896706015
27
นางสาวกุสุมา งามละมัย
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อีเมล: kngamlamai@gmail.com
โทรศัพท์: 0992892502
28
นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อีเมล: jira-a@hotmail.com
โทรศัพท์: 0914959655
29
นางศุภรพัชร์ สุภาษิต
วัดโพธิ์เขียว
อีเมล: supornpatsupasit@gmail.com
โทรศัพท์: 0839673130
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ