รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
06
การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร: 60003007-04
4.4
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
06 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้อง 1306 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
2,000 บาท (เหลือที่ว่าง 1 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์: 
อีเมล: miemjind@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ำผล
วัดราษฎร์บำรุง
อีเมล: new.panthita@gmail.com
โทรศัพท์: 0879437411
2
นางปุณิกา อินสุวรรณ์
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
อีเมล: rukthai-11@hotmail.com
โทรศัพท์: 0972865078
3
นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธุ์วงศ์
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: krumaewptbk@gmail.com
โทรศัพท์: 0959599972
4
นายพัฒพงษ์ ชัยสิทธิ์
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: bird09153@hotmail.com
โทรศัพท์: 0885399280
5
นางสาวสิริวิมล แตงวงศ์
วัดสัปรสเทศ
อีเมล: siritwkaew@gmail.com
โทรศัพท์: 0861645291
6
นายก้องภพ เกิดชูชื่น
ยางตลาดวิทยาคาร
อีเมล: Koutkoutchuchun@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0850448161
7
นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
วัดไร่ขิงวิทยา
อีเมล: darunee2608@hotmail.com
โทรศัพท์: 0860143470
8
นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
วัดไร่ขิงวิทยา
อีเมล: Monrawan@gmail.com
โทรศัพท์: 0852622754
9
นางเบ็ญจารัตน์ คลังนาค
วัดใหม่ดอนทราย
อีเมล: maidonsay@gmail.com
โทรศัพท์: 0852894150
10
นางสาวจอมใจ ขันติปกรณ์กุล
วัดใหม่ดอนทราย
อีเมล: jomjai2905@gmail.com
โทรศัพท์: 0818233714
11
นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
อีเมล: goy3_3@hotmail.com
โทรศัพท์: 0806544501
12
นางสุพัตรา สะสมทรัพย์
วัดกลางบางแก้ว
อีเมล: noon294@hotmail.com
โทรศัพท์: 0854264411
13
นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อีเมล: amamp005@gmail.com
โทรศัพท์: 0982729221
14
นางสาวชลลดา บัวแก้ว
บ้านอ้อกระทิง
อีเมล: chonladab20@gmail.com
โทรศัพท์: 0849196036
15
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
อีเมล: nitiwan.n14@gmail.com
โทรศัพท์: 0879081369
16
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
อีเมล: arm-ky28@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870890546
17
นางสาวภารดี ปัญญาใส
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
อีเมล: nujim_paradee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0924265899
18
นางสาวสุภาลักษณ์ ต่อปี
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
อีเมล: pangcake27@gmail.com
โทรศัพท์: 0952682291
19
นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
อีเมล: rattima_tato@hotmail.com
โทรศัพท์: 0878257964
20
นางสาวจุไรวรรณ ร้อยไพ
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: jook_2518@hotmail.com
โทรศัพท์: 0897812519
21
นางพีรภาว์ จิตต์หาญ
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: bowja_peerapa@hotmail.com
โทรศัพท์: 0895467819
22
นางสาวนัฒริยา ปิ่นทอง
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: nuttu.su@gmail.com
โทรศัพท์: 0875420645
23
นางสาวชลลดา วิสุมา
บ้านนา นายกพิทยากร
อีเมล: chonladawsm@gmail.com
โทรศัพท์: 0953900028
24
นางสาวภาวินี แอสมรัง
สตรีวิทยา ๒
อีเมล: miengna_edu@hotmail.com
โทรศัพท์: 0882483272
25
นางสาวพนิดา เปี่ยมมีสมบูรณ์
วัดจินดาราม
อีเมล: jeab8tum@gmail.com
โทรศัพท์: 0817763781
26
นางนริศรา ชิตรัตน์วงศ์กร
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
อีเมล: naaom@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0925502105
27
นางสมพร ธรรมนิตยางกูร
วัดจินดาราม
อีเมล: jeab8tum@gmail.com
โทรศัพท์: 0891543773
28
นางสาวทองดี ทองดอนเหมือน
วัดบ่อน้ำจืด
อีเมล: schoolwbj2010@gmail.com
โทรศัพท์: 0871567513
29
นางจินดา ภูวมาส
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
อีเมล: jim_172506@hotmail.com
โทรศัพท์: 0815265897
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ