รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
13
การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร: 60003007-05
4.4
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
13 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้อง 1306 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
2,000 บาท (เหลือที่ว่าง 2 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์: 
อีเมล: miemjind@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นายพีระยศ คณาดี
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
อีเมล: p2j_v@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0926058912
2
นางราตรี วุ่นแม่สอด
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
อีเมล: ratee.win@obecmail.org
โทรศัพท์: 0859146492
3
นางสาวกุลธิดา รงค์พันธุ์
บ้านดงเกตุ
อีเมล: ktd.rpn.4@gmail.com
โทรศัพท์: 0953138676
4
นางอัญชลี สุทธาธาร
บ้านดงเกตุ
อีเมล: auncharee2501@hotmail.com
โทรศัพท์: 0943541936
5
นางหนึ่งฤทัย เสริมสำราญ
บ้านดงเกตุ
อีเมล: nungtim52@hitmail.com
โทรศัพท์: 0896140285
6
นายปรเมศ เพียรความสุข
บ้านดงเกตุ
อีเมล: dongkate1@gmail.com
โทรศัพท์: 034385812
7
นางกนกพร นิธิสิปกรณ์
บ้านดงเกตุ
อีเมล: kanokpornt63@gmail.com
โทรศัพท์: 0867055453
8
นางภาวินี ภู่สุด
บ้านดงเกตุ
อีเมล: dongkate1@gmail.com
โทรศัพท์: 0874147037
9
นางสาวพัชรพร เทพสุระ
บ้านดงเกตุ
อีเมล: dongkate1@gmail.com
โทรศัพท์: 0625629858
10
นายฐานันด์ ศรีเทพ
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
อีเมล: thanun_st@windowslive.com
โทรศัพท์:
11
นายชิงชัย เตียเจริญ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อีเมล: Bombiez_tu@hotmail.com
โทรศัพท์:
12
นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อีเมล: jaaschoolosrock@hotmail.com
โทรศัพท์:
13
นายฆนรุจ คำคุณนา
ยโสธรพิทยาคม
อีเมล: Kanaruj04@gmail.com
โทรศัพท์:
14
นางสาววรรณา เฟื่องขจร
วัดปรีดาราม
อีเมล: fwanna266@gmail.com
โทรศัพท์: 0922736213
15
นางสาวชนิษฎา พิมพรม
วัดครุนอก
อีเมล: hawanaja13@gmail.com
โทรศัพท์: 0868909366
16
นางสาวสาคร เชยพร
วัดปรีดาราม
อีเมล: sakon62124@gmail.com
โทรศัพท์: 0823462124
17
นายณพัส ตาลเสี้ยน
วัดท่าพูด
อีเมล: nuitans@hotmail.com
โทรศัพท์: 0909754434
18
นางมาลัย ทองสิมา
ราชินีบูรณะ
อีเมล: malairn@hotmail.com
โทรศัพท์: 0866293492
19
นางสุพินยา หามาฤทธิ์
วัดท่าพูด
อีเมล: suphinya.01.09@gmail.com
โทรศัพท์: 0806518565
20
นายมานพ ขาวขำ
วัดเวฬุวนาราม
อีเมล: manop72501@gmail.com
โทรศัพท์: 0853436312
21
นางสาวกัญญา วารีอุดม
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: kanyawareeudom@gmail.com
โทรศัพท์: 0895056776
22
นางสาวปราณีตศิลป์ เจ้ยทองศรี
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: patjatung4.58@hotmale.com
โทรศัพท์: 0868078263
23
นางสาวปรานี กาดนอก
บ้านสามัคคี
อีเมล: kadnok32@hotmail.com
โทรศัพท์: 0898091448
24
นางสาวพิมพ์ชนก ประกอบดี
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
อีเมล: poopr3awz@hotmail.com
โทรศัพท์: 0880804465
25
นางสาวศิวพร สุขตะโก
วัดสุขวัฒนาราม
อีเมล: siwaporn230555@gmail.com
โทรศัพท์: 0899926889
26
นางสาวเมธาวี อินทร์คุ้มวงศ์
วัดสุขวัฒนาราม
อีเมล: metha-v@hotmail.com
โทรศัพท์: 0817740868
27
นางสาวกาญจนา บุญมาอ้น
อู่ทอง
อีเมล: mt006@live.com
โทรศัพท์:
28
นางสาวน้ำอ้อย สุรสีห์เรืองชัย
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
อีเมล: namaoy04@gmail.com
โทรศัพท์: 0892828296
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ