รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ย.
18
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครู
รหัสหลักสูตร: 60003009-01
4.7
จัดโดย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
18 - 22 กันยายน 2560
ภาคทฤษฎี
24
ภาคปฎิบัติ
6
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์/รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอรมย์เลิศ/ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม/ผศ.สาธิต จันทรวินิจ/อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 8 จาก 100)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  084-116-2249
อีเมล: aimer_j@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: bim.sky2520@gmail.com
โทรศัพท์: 0841297972
2
นางสาวธิดารัตน์ นิ่มนุช
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: thidarat_nooda@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865692262
3
นางวันเพ็ญ อยู่ยืนยง
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: wanpenyooy@gmail.com
โทรศัพท์: 0867832620
4
นางเสริมฤดี สินทวี
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: sermsintawee@gmail.com
โทรศัพท์: 0898750933
5
นางน้ำค้าง เลิศนา
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: namkang642@gmail.com
โทรศัพท์: 0932725781
6
นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: tadsaneeporn015@gmail.com
โทรศัพท์: 0844809299
7
นายบุญถือ เลิศนา
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
อีเมล: lertna2513@gmail.com
โทรศัพท์: 0876623342
8
นายมานิตย์ วงษา
ศาลาตึกวิทยา
อีเมล: mongmanit@gmail.com
โทรศัพท์: 0870395140
9
นางสาวแสงเดือน จรบำรุง
วัดใหม่ดงสัก
อีเมล: poom8321@hotmail.com
โทรศัพท์: 0852277384
10
นางสาววนิดา ธรรมานุกิจเจริญ
คงทองวิทยา
อีเมล: wanida9103232@gmail.com
โทรศัพท์: 0899103232
11
นางจันจิรา เจตบุตร
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
อีเมล: junjira.chettabut@gmail.com
โทรศัพท์: 0819864809
12
นางสาวผกาวัลย์ สุขเพิ่ม
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
อีเมล: kunkawee03042558@gmail.com
โทรศัพท์: 0852623379
13
นางสาวสุภัทตรา เกษร
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
อีเมล: suphatra_2526@hotmail.com
โทรศัพท์: 0854278505
14
นางสาวกัญญา เอี่ยมคุณธรรม
วัดเขาขลุง
อีเมล: Kanya03.lek@gmail.com
โทรศัพท์: 0890085002
15
นางสาวกัลยา ภู่ทอง
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
อีเมล: kanlayaputong@gmail.com
โทรศัพท์: 0877671925
16
นางสาวสุวิชา ท่าตะเคียน
ประชาอุปถัมภ์
อีเมล: gipzi81@hotmail.com
โทรศัพท์: 0875178807
17
นายชวนะ ชวนะเกรียงไกร
วัดดอนยายหอม
อีเมล: chawanaknegkri@gmail.com
โทรศัพท์: 0895492023
18
นางสาวศุภพิชญ์ ศิริเวช
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
อีเมล: supha.pitch@hotmail.com
โทรศัพท์: 0821332167
19
นางสาวนาถนรี ศรีสิทธิชูชาติ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
อีเมล: nns_25@hotmail.com
โทรศัพท์: 0955507289
20
นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
อีเมล: devil_nu1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0871539542
21
นายสุภิญโญ หัวใจฉ่ำ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
อีเมล: supinyo1986@gmail.com
โทรศัพท์: 0851889261
22
นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
อีเมล: karm-sky@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892428657
23
นางสาวปิยะนุช ตอซอน
วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
อีเมล: feeonameray@hotmail.com
โทรศัพท์: 0940171559
24
นางพิชญา กองแดง
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: pitchaya1954@hotmail.com
โทรศัพท์: 0871705636
25
นางสุมาลี แกล้วกล้า
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: sumaleeou04@hotmail.com
โทรศัพท์: 0860874227
26
นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: anusorn.lhenve@gmail.com
โทรศัพท์: 0922639113
27
นางดวงกมล อุดมศรี
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: Krusom20@gmail.com
โทรศัพท์: 0849058737
28
นางบุบผา พวงแก้ว
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: bubpha25133@gmail.com
โทรศัพท์: 0899914768
29
นางกวินณา นาขาม
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อีเมล: Kavinna21@gmail.com
โทรศัพท์: 0864795416
30
นางสาวศรัณย์รัชต์ บุณญานุรักษ์
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
อีเมล: saranrat2556@gmail.com
โทรศัพท์: 0817557689
31
นางสาวเกศรา คณฑา
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
อีเมล: kedkonta@gmail.com
โทรศัพท์: 0891526179
32
นางสาวนุสรา กิจจานุลักษ์
วัดหนองเสือ
อีเมล: oskar2551@gmail.com
โทรศัพท์: 0811936525
33
นางสมใจ คำพลอย
วัดหนองเสือ
อีเมล: Somjaikamploy@gmail.com
โทรศัพท์: 0812990982
34
นางสาวนภัสนันท์ พุทธชาติ
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
อีเมล: napatsanan282533@gmail.com
โทรศัพท์: 0960901862
35
นางสาวชนิดาภา กลีบทอง
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
อีเมล: june.pk9@gmail.com
โทรศัพท์: 0901427915
36
นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์
บ้านหนองสะแก
อีเมล: porbripor@gmail.com
โทรศัพท์: 0971363611
37
นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
ด่านช้างวิทยา
อีเมล: little18434@gmail.com
โทรศัพท์: 0823575909
38
นางสาวสุกาญจนา แก้วขาว
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
อีเมล: sukan_hyper@hotmail.com
โทรศัพท์: 0889075717
39
นางสาวพัชชา จิตรมั่น
บ้านหนองสะแก
อีเมล: nongnn29@hotmail.com
โทรศัพท์: 0869265136
40
นางสาวภูริตา เกิดเดโช
วัดลำเหย
อีเมล: phurik@gmail.com
โทรศัพท์: 0843944483
41
นายเทพพร บุตรดาน้อย
บ้านหนองสะแก
อีเมล: tun_we@hotmail.com
โทรศัพท์: 0849546615
42
นางวัฒนา อินทเจียด
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
อีเมล: nuna_salatuek@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865358532
43
นายสรไกร แก้วชัยภูมิ
บ้านหนองพงเล็ก
อีเมล: giraff_7@msn.com
โทรศัพท์: 0995582782
44
นางสาวนรัชย์ภรณ์ ไพบูลย์
วัดบางแขม
อีเมล: thanita1paiboon@gmail.com
โทรศัพท์: 0884577799
45
นางสายสุนีย์ เงาะลำดวน
วัดเขาขลุง
อีเมล: bhanupong.kim@gmail.com
โทรศัพท์: 0813789297
46
นายอดุลย์ เงาะลำดวน
วัดเขาขลุง
อีเมล: bhanupong.kim@gmail.com
โทรศัพท์: 0868075310
47
นางสาวนภา จันทร์รุ่งทรัพย์
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
อีเมล: junrungsub@hotmail.com
โทรศัพท์: 0972343944
48
นางสีวิกา คล้ายน้อย
บ้านยางน้ำกลัดใต้
อีเมล: noyrainy@gmail.com
โทรศัพท์: 0817059416
49
นางสาววนิดา ม่วงโพธิ์เงิน
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
อีเมล: wanida.muangphongoen@gmail.com
โทรศัพท์: 0800669342
50
นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
วัดไผ่ล้อม
อีเมล: kanya278@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890176053
51
นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์
บ้านหลวงวิทยา
อีเมล: mongsub05@gmail.com
โทรศัพท์: 0819428507
52
นายอนันต์ มีชัย
ชุมชนบ้านโคกยาว
อีเมล: mu_ethn_anan@hotmail.com
โทรศัพท์: 0868658586
53
นางสุนิดา พรานขุน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อีเมล: sunida2508@gmail.com
โทรศัพท์: 0865067237
54
นายรฐนนท์ จงเทพ
วัดใหม่ดงสัก
อีเมล: napol253563@gmail.com
โทรศัพท์: 0957639454
55
นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ
อีเมล: nuttarin_bee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818259696
56
นางสาวพุทธชาติ ศรีสุทธี
วัดท่าพูด
อีเมล: kukaew_srisuttee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892200700
57
นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
อีเมล: science.jo@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890438437
58
นางสาวบุญทิชา ผิวอ่อน
วัดปทุมทองสุทธาราม
อีเมล: poy_ticha@hotmail.com
โทรศัพท์: 0970726309
59
นางสาวทิพย์ญดา เจียมคุณานนท์
วัดท่าตำหนัก
อีเมล: jumtipyada@gmail.com
โทรศัพท์: 0839928956
60
นางโสพิศ ศุภคุณกิตติ
ระโนดวิทยา
อีเมล: pit.sopitsup@gmail.com
โทรศัพท์: 0894673650
61
นายปัญญา วงษ์จำปา
บ้านหลวงวิทยา
อีเมล: kpanya54@gmail.com
โทรศัพท์: 0615496464
62
นางจันทินี วงษ์สุวรรณ
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
อีเมล: krununan-3n@hotmail.com
โทรศัพท์: 0970464315
63
นางสาวศิริลักษณ์ ศุกระเศรณี
คงทองวิทยา
อีเมล: kroosirilak@gmail.com
โทรศัพท์: 0818376374
64
นางพัชรินทร์ สิงห์สรศรี
คงทองวิทยา
อีเมล: kroopatpat@gmail.com
โทรศัพท์: 0979247475
65
นางสาววไลพรรณ ติรกาญจนกุล
คงทองวิทยา
อีเมล: Walaipunnana@yahoo.co.th
โทรศัพท์: 0861752520
66
นายธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
อีเมล: kob_twr@hotmail.com
โทรศัพท์: 0871532588
67
นางจิราพร พงค์อำไพ
วัดพุทธธรรมรังษี
อีเมล: dakanda.lao@gmail.com
โทรศัพท์: 0852933225
68
นางสาวพรรณทิภา สุวรรณเจริญ
บ้านดอนทอง
อีเมล: phanthiphaaa@gmail.com
โทรศัพท์: 0930109249
69
นายณัฐพล กองทอง
หนองม่วงวิทยา
อีเมล: o_social@hotmail.com
โทรศัพท์: 0876633306
70
นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี
วัดอัมพวัน
อีเมล: panidachar@gmail.com
โทรศัพท์: 0851336026
71
นางนิภา เมฆจินดา
คงทองวิทยา
อีเมล: nipayapee21@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819133919
72
นางวิลาภรณ์ ศิริเกษ
คงทองวิทยา
อีเมล: siriget2554@gmail.com
โทรศัพท์: 0801917169
73
นางธัญรดี บัวบาน
วัดลานคา
อีเมล: tanradee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0833148907
74
นางสาวชนัดดา คล้ายสุข
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
อีเมล: Chanat_da07@hotmail.com
โทรศัพท์: 0829180880
75
นางสาวปรียาภรณ์ พวงทัย
บ้านวังยาว
อีเมล: preeyaporn0812@gmail.com
โทรศัพท์: 0871708418
76
นายเสนอ ไทยแท้
บ้านโคกเขาพัฒนา
อีเมล: kruthaitae@hotmail.com
โทรศัพท์: 0878708351
77
นางสาวอรวรรณ บุญรอด
นาบ่อคำวิทยาคม
อีเมล: gift_g-science@hotmail.com
โทรศัพท์: 0878436036
78
นายกฤษณะ สาลีเจริญ
นาบ่อคำวิทยาคม
อีเมล: kritsana_na@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892726540
79
นางสาวอารีรัตน์ ล้อมสาย
บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
อีเมล: ploypinky006@gmail.com
โทรศัพท์: 0828353600
80
นางหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
วัดบางแขม
อีเมล: ebola_clubza22@hotmail.com
โทรศัพท์: 0844236774
81
นางดุษณี นราทอง
เชียงคำวิทยาคม
อีเมล: dutsanee@chiangkham.ac.th
โทรศัพท์: 0875645312
82
นางสาวปณิชา ตันเสถียร
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
อีเมล: panicha25@gmail.com
โทรศัพท์: 0878394026
83
นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ
ท่าเรือพิทยาคม
อีเมล: bonuscom@live.com
โทรศัพท์: 0871667765
84
นางน้ำอ้อย บุญวงษ์
วัดลำเหย
อีเมล: Namoiloil@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892194009
85
นายวาทิต แสงจันทร์
ยโสธรพิทยาคม
อีเมล: wathit.gs047@gmail.com
โทรศัพท์: 0935459612
86
นางสาวสุรัตนาภรณ์ ชมศรี
วัดธรรมศาลา
อีเมล: surattanaporn.pee@gmail.com
โทรศัพท์: 0870683269
87
นางสาวเกศรินทร์ หาญดำรงค์รักษ์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ
อีเมล: kad-thai@hotmail.com
โทรศัพท์: 0856616988
88
นางสาววงเดือน นพรวีพร
วัดหัวหิน
อีเมล: wongduen-science@hotmail.com
โทรศัพท์: 0875566528
89
นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: fer.fazzzzzy@gmail.com
โทรศัพท์:
90
นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม
ราชโบริกานุเคราะห์
อีเมล: viewnewmoon@hotmail.com
โทรศัพท์: 0943401221
91
นางสาวจรรยา หลวงทิพย์
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
อีเมล: janya.edu@hotmail.com
โทรศัพท์: 0866667483
92
นางสิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐ
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
อีเมล: S.Sirilak2520@gmail.com
โทรศัพท์: 0632342100
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ