รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ย.
08
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมอง
รหัสหลักสูตร: 60007023-01
4.9
จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
วันที่จัดอบรม
8 - 10 กันยายน 2560
ภาคทฤษฎี
8
ภาคปฎิบัติ
10
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อวิทยากร
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ดร.อุดร นามไพร
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 6 จาก 100)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  084-116-2249
อีเมล: aimer_j@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นายกรีธา นามทิพย์
บ้านทองมงคล
อีเมล: absolute.disc@gmail.com
โทรศัพท์: 0845692467
2
นายวระแวนธ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัดสุคนธาราม
อีเมล: van2522@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0890869168
3
นายสรายุทธ เริญกาศ
วัฒโนทัยพายัพ
อีเมล: yutakayut@gmail.com
โทรศัพท์: 0867328307
4
นางสาวดาหวัน โพธิ์ระเบียบ
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
อีเมล: Da_vondutch@hotmail.com
โทรศัพท์:
5
นายพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
อีเมล: puttipongthaingtrong@gmail.com
โทรศัพท์: 0806392466
6
นายฉัตรชัย อางนานนท์
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
อีเมล: kul_ssru@hotmail.com
โทรศัพท์:
7
นายบุรัสกร กุดนาน้อย
สันติสุขพิทยาคม
อีเมล: wisud1997@hotmail.com
โทรศัพท์: 0808451855
8
นายอดิศร พานสร้อย
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
อีเมล: tam2401@hotmail.com
โทรศัพท์: 0812908403
9
นางสาวพรพิมล สว่างผ่องแผ้ว
วัดลานตากฟ้า
อีเมล: lukpla.khunpad@gmail.com
โทรศัพท์: 0852634268
10
นางทวีพร พานสร้อย
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
อีเมล: veve2310@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890392130
11
นางบุญยวีร์ สมเชื้อเวียง
วัดลานตากฟ้า
อีเมล: lantakfa.874@gmail.com
โทรศัพท์: 0841456749
12
นางสุนทรี พันชน
วัดลานตากฟ้า
อีเมล: lantakfa.874@gmail.com
โทรศัพท์: 0898374063
13
นางสาวจิราภรณ์ เพชรทัต
วัดสำนักคร้อ
อีเมล: oilerjpp@gmail.com
โทรศัพท์: 0870816698
14
นางสาวเบญญาดา เกิดมณีเดชากร
วัดประชานาถ
อีเมล: benyada2522@gmail.com
โทรศัพท์: 0929565142
15
นางสาวเนตรนภา ศรีประดับ
วัดกลางบางแก้ว
อีเมล: netnapasoccer@gmail.com
โทรศัพท์: 0851777336
16
นางสาววาทินี ภูริเอกสุวรรณ
วัดพะเนียงแตก
อีเมล: watinee.poo@gmail.com
โทรศัพท์: 0825787658
17
นายวัลลภ อ่วมสิกร
ชุมชนบึงบา
อีเมล: wanlopaomsikon21@gmail.com
โทรศัพท์: 0910918033
18
นางสาวจิรัฏฐ์ธิดา พรนิรัตน์กุล
สุเหร่าบ้านไร่
อีเมล: elle.jiratthida@outlook.com
โทรศัพท์: 0992614425
19
นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
วัดไผ่ล้อม
อีเมล: kanya278@hotmail.com
โทรศัพท์: 0890176053
20
นายภัทรพล เมฆอากาศ
วัดใหม่รัตนเจดีย์
อีเมล: pattalert123@gmail.com
โทรศัพท์:
21
นายวิสิษฐ์ มีสิทธิกุล
อนุบาลสุพรรณบุรี
อีเมล: wisit262507@gmail.com
โทรศัพท์: 0926650975
22
นางประกายมาศ บุญสมปอง
บ้านไทรทอง
อีเมล: boonsompong_14@hotmail.com
โทรศัพท์: 0879373379
23
นางรังสิมา ปั้งจันอัด
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อีเมล: aam.rsm@gmail.com
โทรศัพท์: 0810707478
24
นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม
วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
อีเมล: ji_scout@hotmail.com
โทรศัพท์: 0817532400
25
นายสิงหา เย็นปู
วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
อีเมล: singha22082524@hotmail.com
โทรศัพท์: 0846630617
26
นางสาวสาธิยา หมวกแก้ว
วัดหนองดินแดง
อีเมล: jib_satiya@hotmail.com
โทรศัพท์: 0822966998
27
นางสาวอัจฉรา เพ็งทา
วัดหนองดินแดง
อีเมล: ewapee2008@hotmail.com
โทรศัพท์: 0809449365
28
นางสาวพิมลพรรณ สูงกิจบูลย์
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: rainbow_ka@hotmail.com
โทรศัพท์: 0845553556
29
นางสาวดวงธิดา สุทธิผล
บ้านหนองกวาง
อีเมล: duang_kitty@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870838224
30
นางสาวใกล้รุ่ง เก่าบริบูรณ์
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
อีเมล: klairoong42@gmail.com
โทรศัพท์: 0865673940
31
นางประเทือง โชคปมิตต์กุล
บ้านหนองพงนก
อีเมล: kruthuang@gmail.com
โทรศัพท์: 0892568185
32
นางสาวพัชรพร เจนตาบรรหาร
บ้านหนองพงนก
อีเมล: poyza_pp@hotmail.com
โทรศัพท์: 0851831413
33
นางวันเพ็ญ จุลกิจวัฒน์
วัดบ้านทวน
อีเมล: wonpen.j@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818382374
34
นายธนคม จุลกิจวัฒน์
พนมทวนชนูปถัมภ์
อีเมล: tanakom.2504@gmail.com
โทรศัพท์:
35
นางสาวประไพ สุวรรณสารคุณ
วัดม่วง
อีเมล: prapai_pp@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0890041654
36
นางสาวนฤมล แป้นบุตร
วัดม่วง
อีเมล: aann269@hotmail.com
โทรศัพท์: 0814032489
37
นางสาวเบญจวรรณ จัดละ
วัดม่วง
อีเมล: benchvanjad@obecmail.org
โทรศัพท์: 0867945104
38
นางธัญยธรณ์ อตมวิริยะกรณ์
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
อีเมล: tanya.torn1962@gmail.com
โทรศัพท์: 0896161220
39
นางสาววัณย์ไสว บุญเรือง
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
อีเมล: kruwai88872@gmail.com
โทรศัพท์: 0859029032
40
นายวีรวุฒิ กิตติวโรดม
บ้านหนองกวาง
อีเมล: weerawut_name@hotmail.com
โทรศัพท์: 0886363754
41
นางสาวจิตรา ระวังงาน
วัดม่วง
อีเมล: jittrarawangngan@gmail.com
โทรศัพท์: 0860086160
42
นายอัครเดช เกิ่งพิทักษ์
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: takaradech14@gmail.com
โทรศัพท์:
43
นายสมเกียรติ บัวน้อย
วัดหนองมะค่า
อีเมล: nongmakaschool@hotmail.com
โทรศัพท์: 0984873568
44
นายอรรถพล วะชุม
บ้านอ้อมโรงหีบ
อีเมล: arm_attapol@hotmail.com
โทรศัพท์: 0867136024
45
นายวีระกิจ พรรัชภูมิ
บ้านอ้อมโรงหีบ
อีเมล: weerakit.bell@gmail.com
โทรศัพท์: 0814499944
46
นายอภิชาติ ธนันทา
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: takaradech14@gmail.com
โทรศัพท์:
47
นายสุรศักดิ์ สาระคง
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: surasak@gmail.com
โทรศัพท์:
48
นางปัถยา วิเศษรจนา
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: takaradech14@gmail.com
โทรศัพท์:
49
นางสาวพีริยา นิวาสานนท์
วัดเยื้อง
อีเมล: peeriyani@gmail.com
โทรศัพท์: 0861219298
50
นายโสภณ ทองศิริ
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: takaradech14@gmail.com
โทรศัพท์:
51
นางสาวจิราพร มาไทย
บ้านบึงตาต้า
อีเมล: Nookynaka@hotmail.com
โทรศัพท์: 0831438468
52
นางจริยา ภู่พันธ์
บ้านหนองหอย
อีเมล: bua_lon@hotmail.com
โทรศัพท์: 0802015167
53
นางจิรัชญา พิศงาม
บ้านหนองหอย
อีเมล: bua_lon@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819817590
54
นางสาวสุพิชญา ทองดารา
บ้านมาบป่าหวาย
อีเมล: nimkunk_pe49@hotmail.com
โทรศัพท์: 0619541917
55
นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อีเมล: srisuwan13@hotmail.com
โทรศัพท์: 0899186651
56
นายวิเชษฐ์ หงษ์พงษ์
บ้านห้วยมาลัย
อีเมล: muzashi123@hotmail.com
โทรศัพท์: 0811985198
57
นางสาวอำไพ อุ่นศิริ
คงทองวิทยา
อีเมล: krubo1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870504798
58
นางสาวจารุวรรณ์ พัฒน์ไทยสงค์
บ้านหนองพงนก
อีเมล: kaewjaioil@gmail.com
โทรศัพท์: 0927192889
59
นางสาวแก้วใจ ธรรมเนียมดี
บ้านหนองพงนก
อีเมล: kaewjaioil@gmail.com
โทรศัพท์: 0870951608
60
นายคมกริช น้อยจินดา
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
อีเมล: khomgrich_noy@rsbs.ac.th
โทรศัพท์: 0971252097
61
นายกิตติศักดิ์ นุชนุ่ม
วัดวังก์วิเวการาม
อีเมล: nonggam2554@hotmail.com
โทรศัพท์: 0802370114
62
นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อีเมล: armchair_dum@hotmail.com
โทรศัพท์: 0814810311
63
นายสายันต์ ชารี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อีเมล: scharee21@hotmail.com
โทรศัพท์: 0895322521
64
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อีเมล: montre_bodin14@hotmail.com
โทรศัพท์: 0816472985
65
นายเกรียงไกร เทียมแสน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อีเมล: big_162@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0852350031
66
นายอุทิศ พื้นงาม
บ้านป่าแดง
อีเมล: kru_utit@hotmail.com
โทรศัพท์: 0896327374
67
นายดนัย นาเมือง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อีเมล: ndanai@gmail.com
โทรศัพท์: 0959364145
68
นายพัศทร ชัยปัญหา
บางแก้วประชาสรรค์
อีเมล: sitkondee.1979@gmail.com
โทรศัพท์: 0944891872
69
นายชาตรี ม่วงกำพันธ์
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
อีเมล: chatree1508@hotmail.com
โทรศัพท์: 0867430879
70
นายวิทิต โชครัตนาเจริญ
กบินทร์บุรี
อีเมล: witit8@hotmail.com
โทรศัพท์: 0814040990
71
นายวงศกร วงษ์รักษ์
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
อีเมล: wongsakorn_ds@hotmail.com
โทรศัพท์: 0832997965
72
นายวุฒิโส คงผอม
อ่าวน้อยวิทยานิคม
อีเมล: wutisok@gmail.com
โทรศัพท์: 0958398128
73
นายธัชกฤช พงศ์วัชร์
คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
อีเมล: judy_mookzy.acsp@hotmail.com
โทรศัพท์:
74
นางสาวยุธิดา เหล่าดี
วัดม่วงชุม
อีเมล: muangchumsch@gmail.com
โทรศัพท์: 0847749459
75
นายสมบูรณ์ ลิ้มวิลัย
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
อีเมล: somboon-12@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861714785
76
นายวิรัช กิ่งแก้ว
ราชวินิตประถมบางแค
อีเมล: Lak.2500@hotmail.com
โทรศัพท์:
77
นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์พิทักษ์
วัดจำปา อุทัย
อีเมล: wongphithaK_33@hotmail.com
โทรศัพท์: 0875957486
78
นายไพศาล ศุภปฐม
พญาไท
อีเมล: t.paisan.ps@gmail.com
โทรศัพท์: 0863469709
79
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
พญาไท
อีเมล: ma.pe.13@hotmail.com
โทรศัพท์: 0817946999
80
นางเพ็ญวัน ช่อทองดี
วัดดอนยายหอม
อีเมล: phenwan2901@gmail.com
โทรศัพท์: 0899184585
81
นายสมพร เพิ่มพูล
ด่านช้างวิทยา
อีเมล: somphon88@hotmail.com
โทรศัพท์: 0874069798
82
นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
อีเมล: ekkanok@gmail.com
โทรศัพท์: 0854045324
83
นางสาววัชรากร พุกรอด
วัดมาบแค
อีเมล: Watcharakorn37004@gmail.com
โทรศัพท์: 0884539449
84
นายเอกภัท เจริญสมัย
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
อีเมล: b_baller_yl@hotmail.com
โทรศัพท์: 0863336123
85
นางเรวดี ผจญอริพ่าย
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0863435964
86
นางสายใจ สร้อยแสง
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0628266493
87
นางปริญญา กองแกน
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0863666947
88
นางทิพาวัลย์ ทิพย์สุมณฑา
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0876831660
89
ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ เดชคำภู
เมืองมุกวิทยาคม
อีเมล: anongnat.de@rd.go.th
โทรศัพท์: 0918624479
90
ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วิมล กองไพรวัลย์
แคนดงพิทยาคม
อีเมล: pan.forge.me.not@gmail.com
โทรศัพท์:
91
นางจิดาภา ศรีมหาพรหม
แคนดงพิทยาคม
อีเมล: jidapa@kd-p.ac.th
โทรศัพท์:
92
นางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
อีเมล: thitipornkj@gmail.com
โทรศัพท์: 983529031
93
นางสาวนิภาพร มุสิธรรม
หนองเสือวิทยาคม
อีเมล: nipata.ku@gmail.com
โทรศัพท์: 0907058089
94
นางหนึ่งนภา ใจผ่อง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
อีเมล: napajaipong@hotmail.com
โทรศัพท์:
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ