รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
07
จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน งาน และชีวิตของครู
รหัสหลักสูตร: 60009052-01
4.7
จัดโดย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
7 - 11 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
3
ภาคปฎิบัติ
3
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: ห้องประชุมกิจกรรมอาจารย์ ชั้น2 อาคาร3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
รายชื่อวิทยากร
อาจารย์ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร และคณะ
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
3,500 บาท (เหลือที่ว่าง 6 จาก 30)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  083-108-1090
อีเมล: rungkhunakorn@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางชนัญชิดา ท่าน้ำตื้น
ศาลาตึกวิทยา
อีเมล: tanam_aon@hotmail.com
โทรศัพท์: 0641946746
2
นางสาวอุบล จันทิมา
วัดบ่อน้ำจืด
อีเมล: schoolwbj2010@gmail.com
โทรศัพท์: 0852988082
3
นางสุกัญญา แก้วสุจริต
วัดบ่อน้ำจืด
อีเมล: schoolwbj2010@gmail.com
โทรศัพท์: 0852549141
4
นางจินดา มณีเนตร
วัดบ่อน้ำจืด
อีเมล: schoolwbj2010@gmail.com
โทรศัพท์: 0870625933
5
นายเฉลิม ลิ้มอิ่ม
วัดบ่อน้ำจืด
อีเมล: schoolwbj2010@gmail.com
โทรศัพท์: 0982472388
6
นางสาวณัฐพร แก้วเรือง
วัดหนองสะเดา
อีเมล: n.noey1993@gmail.com
โทรศัพท์: 0909896629
7
นางสาวภารุจีร์ อิ่มหมี
วัดหนองสะเดา
อีเมล: boberry929@gmail.com
โทรศัพท์: 0810401613
8
นางสาวนิตยา ชลศึก
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
อีเมล: nittaya.chonlasuek@gmail.com
โทรศัพท์: 0942411328
9
นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง
เทพศาลาประชาสรรค์
อีเมล: saifoncmru53@gmail.com
โทรศัพท์: 0884306773
10
นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน
ศาลาตึกวิทยา
อีเมล: nari2533@gmail.com
โทรศัพท์: 0819439770
11
นางสาวขวัญเรือน นาคใหญ่
วัดพระประโทณเจดีย์
อีเมล: Kwanmarnda@gmail.com
โทรศัพท์: 0879167546
12
นางสาวนารีรัตน์ ขาวขำ
บ้านคลองยาง
อีเมล: noonie2531@gmail.com
โทรศัพท์: 0838130839
13
นายจีระ จีระวรวงศ์
วัดสระประทุม
อีเมล: tim8502122@gmail.com
โทรศัพท์: 0810097689
14
นางสาววรรณพร เพิ่มโสภา
เมืองสมุทรสงคราม
อีเมล: bo_wannapohn@hotmail.com
โทรศัพท์: 0876697768
15
นางรมณียา ผึ้งบำรุง
วัดบ้านยาง
อีเมล: ame_laruku@hotmail.com
โทรศัพท์: 0848849139
16
นางเกตสิรินทร์ ศิรินาวินวรวิทย์ (เชษฐสิงห์)
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: kate_way@hotmail.com
โทรศัพท์: 0840937173
17
นางพนิดา ชาววัฒนา
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: nokyok18@hotmail.com
โทรศัพท์: 0899169922
18
นางสาวสายรุ้ง แก่นสวาท
วัดบ่อตะกั่ว
อีเมล: sairung507@gmail.com
โทรศัพท์: 0922652782
19
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุ่มจินดา
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: bencubecute@gmail.com
โทรศัพท์:
20
นายศรุต ครองระวะ
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: sarutsarun007@gmail.com
โทรศัพท์: 0822932745
21
นางสาวศิวาพร จริยา
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: medsai_9nine@hotmail.com
โทรศัพท์: 0931430103
22
นางกาญจนา พิทักษ์แท้
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: punsarwkan@hotmail.com
โทรศัพท์: 0955039268
23
นางสาวแสงทอง ฉ่ำบุญรอด
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: saeng1308@hotmail.com
โทรศัพท์: 0949494147
24
นายวิจิตร ฤกษ์ใหญ่
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
อีเมล: Vijit.r@amnat-ed.go.th
โทรศัพท์: 0610545979
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ