รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
19
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
รหัสหลักสูตร: 60010075-01
4.3
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัทร์
วันที่จัดอบรม
19 - 20 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
12
ภาคปฎิบัติ
ภาคปฏิบัติในสถานศึกษา 18 ช.ม. และนิเทศการสอนเป็นรายบุคคล 6 ช.ม.
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์/รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ/ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 9 จาก 80)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  084-116-2249
อีเมล: aimer_j@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นายวุฒิชัย สวัสดี
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: msawasdee30@gmail.com
โทรศัพท์: 0851951488
2
นางสาวกาญจนา มื่งโมรา
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: k_mingmora@yahoo.co.th
โทรศัพท์: 0898878502
3
นางสายสุณีย์ หงษ์โต
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: klomdee940@gmail.com
โทรศัพท์: 0990855159
4
นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: phiphopchaiyasit@gmail.com
โทรศัพท์: 0920607001
5
นางชื่นฤทัย นิยมทอง
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: chuenruethai.tu@gmail.com
โทรศัพท์: 0861775730
6
นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุต
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: Korapin1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870175589
7
นางลำพึง วารีรัตน์
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: peungnine1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0895050881
8
นายปริญช์ สมาลาวงษ์
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: PrinWongsesent@hotmail.com
โทรศัพท์: 0633497744
9
นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: chantana0464@gmail.com
โทรศัพท์: 0860130464
10
นางนันทนา สมิงไพร
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: Nantana.2509@gmail.com
โทรศัพท์: 0817910342
11
นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: napha.3527@gmail.com
โทรศัพท์: 0890293527
12
นายสหพัฒน เพ็งเรือง
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: Sahapatana1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870273927
13
นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: pairoj.krut@gmail.com
โทรศัพท์: 0982678016
14
นางสุรีย์พร ศรีประยงค์
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: Zuree.br18@gmail.com
โทรศัพท์: 0992323909
15
นางสมพร อินทร์สุริวงค์
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: Somporninsurirong@gmail.com
โทรศัพท์: 0988312380
16
นางสาวณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมล: nattapatchayangkoon@gmail.com
โทรศัพท์: 0877858938
17
นางลินจง บัวซ้อน
วัดทุ่งสมอ
อีเมล: linchong.tm@gmail.com
โทรศัพท์: 0951635791
18
นางวรรณศจี แซ่เล้า
วัดทุ่งสมอ
อีเมล: wansajee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0817360199
19
นางวรรณดี เจริญบุตรานนท์
วัดทุ่งสมอ
อีเมล: wandee0304@gmail.com
โทรศัพท์: 0925450690
20
นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
อีเมล: napakan21@gmail.com
โทรศัพท์: 0817052270
21
นางสาวแก้วกาญจน์ ซิบเข
วัดสำนักคร้อ
อีเมล: kaewkan.kwrng@hotmail.com
โทรศัพท์: 0834346215
22
นางสาวอรนุช บ่อทรัพย์
วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา
อีเมล: nuch.1830@hotmail.com
โทรศัพท์: 0843168220
23
นางสาวมีนา เฟื่องศิลา
วัดหนองเสือ
อีเมล: meen_829@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870178117
24
นางสาวมณฑา ด่านปาน
วัดหนองเสือ
อีเมล: Monta.ter2520@gmail.com
โทรศัพท์: 0822882520
25
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: ammy.aimer@gmail.com
โทรศัพท์: 0925686060
26
นางมาลินี มหาวีโร
บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
อีเมล: marlineeo1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861751151
27
นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: nira.mit@hotmail.com
โทรศัพท์: 0833428517
28
นางสาวญาดานุช เอี่ยมสวรรค์
วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
อีเมล: yadanuch16@gmail.com
โทรศัพท์: 0929351278
29
นางน้ำผึ้ง เลาหบุตร
วัดปรีดาราม
อีเมล: nampung.curriculum56@gmail.com
โทรศัพท์: 0907872950
30
นางสาวปิยพร อินทรักษ์
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
อีเมล: chargath@gmail.com
โทรศัพท์: 0848066991
31
นางรมณีย์ เรียบเจริญ
วัดใหม่เจริญผล
อีเมล: romanee0210@hotmail.com
โทรศัพท์: 0811899630
32
นางสาวปาหนัน ดอนสระ
วัดใหม่เจริญผล
อีเมล: PananMiw_27@hotmail.com
โทรศัพท์: 0901437736
33
นางสาวโชติมา แสงศิริ
วัดใหม่เจริญผล
อีเมล: L_orchid27@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819959866
34
นางสาวนิภา มหาโชติ
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: koonipa@gmail.com
โทรศัพท์: 0928308129
35
นายสาโรจน์ อัครมณีกาญจน์
วัดใหม่เจริญผล
อีเมล: saroch60@outlook.co.th
โทรศัพท์: 0847162677
36
นางวนิดา ทองสุขใส
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: wanida111liw@gmail.com
โทรศัพท์: 0636462987
37
นางสาวกิติยา ศรีจันทร์
ด่านช้างวิทยา
อีเมล: kwangktys@gmail.com
โทรศัพท์: 0611152636
38
นางสาวจรัสพร รื่นนาค
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: mam_7878@hotmail.com
โทรศัพท์: 0899891104
39
นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: birdbird.1991.1991@gmail.com
โทรศัพท์: 0615494493
40
นางพรศุลี นกสกุล
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: pornsulee2499@gmail.com
โทรศัพท์: 0819446354
41
นางสาวเจษฎาภรณ์ พลากร
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: jessadaporn.6773@gmail.com
โทรศัพท์: 0994356773
42
นางสาวนิลามัย ภูพนาสวัสดิ์
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: nilamai1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0624501716
43
นางวรรณะ ศรีเทพ
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: wannasrithep@hotmail.com
โทรศัพท์: 0926955042
44
นายกรรมสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์
บ้านหนองขอน
อีเมล: kammasit.pon@obecmail.org
โทรศัพท์: 0871535572
45
นางพัฒนี นุ่นชูคัน
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: Toy086033@gmail.com
โทรศัพท์: 0860330572
46
นางรุ่งฤดี คำสาย
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: Krurung2512@hotmail.com
โทรศัพท์: 0898878170
47
นางสาวนิภา แซ่เฮ้ง
บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
อีเมล: nipa_saheng@hotmail.com
โทรศัพท์: 0892601746
48
นางสาวอารีย์ ชูดวงแก้ว
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อีเมล: aree1402@gmail.com
โทรศัพท์: 0861695961
49
นางสาวภานุมาศ นิลรอด
ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
อีเมล: ninrod.8888@gmail.com
โทรศัพท์: 0852907909
50
นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
อีเมล: wiwjang_msu@hotmail.com
โทรศัพท์: 0971279967
51
นายชยานันต์ ปรางจโรจน์
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
อีเมล: sonshiro25268@gmail.com
โทรศัพท์: 0813789458
52
นางสาวมนตรา ยังสบาย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อีเมล: lookkaewmontra@outlook.com
โทรศัพท์: 0899218890
53
นางสาวรุ่งฤดี สัตตะโส
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
อีเมล: ranranraran@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865588249
54
นางนภาพร หทัยปิติสุข
บ้านบางเลน
อีเมล: loveliness_a@hotmail.com
โทรศัพท์: 0894141341
55
นายอนุชาติ ทรัพย์เฮง
วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
อีเมล: applied51.8@gmail.com
โทรศัพท์: 0892609276
56
นางศิริทิพย์ อัครมณีกาญจน์
วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"
อีเมล: tip_ninkeji@hotmail.com
โทรศัพท์: 0852506477
57
นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
อีเมล: ameorn.chaame@gmail.com
โทรศัพท์: 0863141023
58
นางสาวจีรนันท์ เกี่ยงซอง
บ้านท่าดินแดง
อีเมล: jeranun_5842@hotmail.com
โทรศัพท์: 0857224372
59
นางสาวรุจิรา บุตรนาม
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
อีเมล: ruchira_but@hotmail.com
โทรศัพท์:
60
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองบาง
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
อีเมล: lek_baby_love@hotmail.com
โทรศัพท์: 0655619232
61
นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
ท่ามะกาวิทยาคม
อีเมล: jeab_ji@live.com
โทรศัพท์: 0871608914
62
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
ท่ามะกาวิทยาคม
อีเมล: ditharat@gmail.com
โทรศัพท์:
63
นางสาวนิติยา จันทะสี
ท่ามะกาวิทยาคม
อีเมล: nitiyaeve@gmail.com
โทรศัพท์: 0885725857
64
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
ท่ามะกาวิทยาคม
อีเมล: pacharaporn1234@gmail.com
โทรศัพท์: 0957469796
65
นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ
ท่ามะกาวิทยาคม
อีเมล: Klaseubkan@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0833110574
66
นางสาวดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ
วัดโพรงมะเดื่อ
อีเมล: d2a_wt@hotmail.com
โทรศัพท์: 0873695882
67
นางสาวณัฐธยาน์ ห้วยหงษ์ทอง
บ้านหนองเป็ด
อีเมล: nattaya0769@gmail.com
โทรศัพท์: 0959596504
68
นายสิทธิพงษ์ อำยะศิริ
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
อีเมล: sitthipong5630@gmail.com
โทรศัพท์: 0833145630
69
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
อีเมล: lomer1972@hotmail.com
โทรศัพท์: 0878662863
70
นางลมโชย หารศรีภูมิ
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
อีเมล: krutan.han@gmail.com
โทรศัพท์: 0857550837
71
นางทิพาวัลย์ ทิพย์สุมณฑา
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0876831660
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ