รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ก.ย.
02
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
รหัสหลักสูตร: 60010075-02
4.3
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัทร์
วันที่จัดอบรม
2 - 3 กันยายน 2560
ภาคทฤษฎี
12
ภาคปฎิบัติ
ภาคปฏิบัติในสถานศึกษา 18 ช.ม. และนิเทศการสอนเป็นรายบุคคล 6 ช.ม.
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
รายชื่อวิทยากร
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์/รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ/ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
5,000 บาท (เหลือที่ว่าง 7 จาก 80)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  084-116-2249
อีเมล: aimer_j@hotmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวขวัญตา พรรณปัญญา
วัดเชิงเลน
อีเมล: phanpanya_8@hotmail.com
โทรศัพท์: 0898053948
2
นางศันสนีย์ เทสถิตย์
วัดเชิงเลน
อีเมล: jajasansanee@gmail.com
โทรศัพท์: 0924586398
3
นางสาวมะลิ อรุณ
วัดเชิงเลน
อีเมล: maliaroon@hotmail.com
โทรศัพท์: 0898260647
4
นางสาวนุชรีย์ เพียรเสร็จ
วัดเชิงเลน
อีเมล: ae_aob@hotmail.com
โทรศัพท์: 0894856696
5
นางสาวยุพา พงษ์ไพโรจน์
วัดเชิงเลน
อีเมล: yupa03082503@gmail.com
โทรศัพท์: 0634479139
6
นายเรืองศักดิ์ ภาคีพร
วัดเชิงเลน
อีเมล: Ruangsak0302@gmail.com
โทรศัพท์: 0894151100
7
นายนราวิน ไวยมาลา
วัดเชิงเลน
อีเมล: Narawim12092504@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861262945
8
นางสาวสุชีรา รุ่งมณีกิจเจริญ
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: ch.nonopho@gmail.com
โทรศัพท์: 0861722625
9
นางสาวกัญฐณา มารอด
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: kun_ta_na@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810095078
10
นายกิติศักดิ์ ดีพื้น
ประสาทรัฐประชากิจ
อีเมล: kitisakdeepuen2017@gmail.com
โทรศัพท์: 0617949791
11
นายมนัส เอียงสมบูรณ์
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
อีเมล: manasiang2513@gmail.com
โทรศัพท์: 0861769386
12
นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ
สิรินธรราชวิทยาลัย
อีเมล: Ar_773@hotmail.com
โทรศัพท์: 0994400808
13
นายณัฐวิญญ์ สิริเดชธราทิพย์
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
อีเมล: chimsunkh@gmail.com
โทรศัพท์: 0626641641
14
นางสาวสาลิกา สำเภาทอง
บ้านสวนหลวง
อีเมล: salika.sumpaotong@gmail.com
โทรศัพท์: 0810054526
15
นางสาวพูลสุข พวงสำลี
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
อีเมล: poonp_@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0896030942
16
นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: mamphunwipa@gmail.com
โทรศัพท์: 0971758711
17
ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: sathaporn5319@gmail.com
โทรศัพท์: 0851794454
18
นางภูษณี หนุนสุข
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: phusanee07@hotmail.com
โทรศัพท์: 0923199195
19
นายพีระ จันทรวงศ์
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: peera@swc.ac.th
โทรศัพท์: 0863025200
20
นางจรุงจิตร เลิศเจริญธรรม
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: jarungchit2009@hotmail.com
โทรศัพท์: 0840521307
21
นายจิตวิสุทธิ์ จารีย์
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: dome1103@hotmail.com
โทรศัพท์: 0982740910
22
นางสาวสุปราณี อ่อนแช่ม
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: supraneeoncham@hotmail.com
โทรศัพท์: 0822978029
23
นายวิชาญ รุผักชี
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: Wichan91974@gmail.com
โทรศัพท์: 0847095324
24
นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: M_I_N_E_1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0832704907
25
นายทนงศักดิ์ แย้มเยื้อน
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: tanongsak1541@gmail.com
โทรศัพท์: 0615591541
26
นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: ta-san@windowlive.com
โทรศัพท์: 0898367969
27
นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: sitthikan999@hotmail.com
โทรศัพท์: 0870435430
28
นางสาวชุติมา ใจคลาย
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: chutima2549@hotmail.com
โทรศัพท์: 0852684430
29
นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: chaleamwibool@gmail.com
โทรศัพท์: 0963640546
30
นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์
อุดมสิทธิศึกษา
อีเมล: nonahctun88@gmail.com
โทรศัพท์: 0916351288
31
นางสาวดารารัตน์ เกตุรวม
วัดกระโจมทอง
อีเมล: dararatketruam@gmail.com
โทรศัพท์: 0867602312
32
นางสาวสุรีย์พร ฟากฟื้น
อนุบาลราชบุรี
อีเมล: tuajiw.26@gmail.com
โทรศัพท์: 0873572715
33
นางทัศนีย์ อัคนิตย์
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
อีเมล: Tussaneeakhnit@gmail.com
โทรศัพท์: 0614151923
34
นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา
ท่ายางวิทยา
อีเมล: yingrote_thepasa@hotmail.com
โทรศัพท์: 0879199913
35
นางสาวประวีณ์นุช งามชม
ท่ายางวิทยา
อีเมล: praveenuch_anda@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 0858032611
36
นางวนิดา ศรีสารคาม
ท่ายางวิทยา
อีเมล: waneenid@hotmail.com
โทรศัพท์: 0934522190
37
นางสาวต้องจิต แสนอารย์
บ้านยกกระบัตร
อีเมล: Mimching_mim@hotmail.com
โทรศัพท์: 0917197406
38
นางอัญชลี สุวลักษณ์
ท่ายางวิทยา
อีเมล: tonpai_lee@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810771949
39
นางภัทรภร วงศาชโย
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: leklek4457@gmail.com
โทรศัพท์: 0899807181
40
นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง
ท่ายางวิทยา
อีเมล: kokguru108@gmail.com
โทรศัพท์: 0926806904
41
นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ์
บ้านยกกระบัตร
อีเมล: amprarinda7@gmail.com
โทรศัพท์: 0863972392
42
นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจง
ท่ายางวิทยา
อีเมล: srirat2006@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810073428
43
นางปิ่นแก้ว จำนงค์รัตน์
บ้านหินกอง
อีเมล: manoddonam@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818948619
44
นางศิริลักษณ์ แสงจันทร์
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: silux2008@gmail.com
โทรศัพท์: 0860510128
45
นางสาวลลนา วิชัยขัทคะ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
อีเมล: lalana.amm@gmail.com
โทรศัพท์: 0852116204
46
นายเชียงชัย อิสระเสนีย์
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: kchiengchai@gmail.com
โทรศัพท์: 0818179672
47
นางสาวอุรีพร แก้วศรี
บ้านหินกอง
อีเมล: and_uree@hotmail.com
โทรศัพท์: 0810986137
48
นางสาวกริศรา ชะแลวรรณ
วัดห้วยไผ่
อีเมล: wiki99240@gmail.com
โทรศัพท์: 0962699240
49
นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี
ศรีวิชัยวิทยา
อีเมล: boonchu_ri@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819433987
50
นางสาวสุวพร ชุ่มกมล
ท่ายางวิทยา
อีเมล: ligook@hotmail.com
โทรศัพท์: 0814462577
51
นางสาวกัญญาภัค มนต์อิ๋น
บ้านยกกระบัตร
อีเมล: Kanyapat4412@gmail.com
โทรศัพท์: 0810604412
52
นางสาวมาลัย สวนน้อย
บ้านยกกระบัตร
อีเมล: MALAISUANANNOI2@gmail.com
โทรศัพท์: 0890794696
53
นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม
ท่ายางวิทยา
อีเมล: Kriangsak2904@hotmail.com
โทรศัพท์: 0897431177
54
นางสาวสกุณา เขียวมา
บ้านหนองไก่แก้ว
อีเมล: feliona24@gmail.com
โทรศัพท์: 0823635816
55
นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
อีเมล: nutnoynat@gmail.com
โทรศัพท์: 0895666869
56
นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
อีเมล: kanya17207@gmail.com
โทรศัพท์: 0616140756
57
นายวิทวัส คำสุข
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
อีเมล: wittawat.ks@gmail.com
โทรศัพท์: 0879431288
58
นางสาวรัตน์สินี รื่นนุสาน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
อีเมล: ratsin.rue@gmail.com
โทรศัพท์: 0945583898
59
นางสาวสุกัญญา ตาปิน
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
อีเมล: nungning9458@gmail.com
โทรศัพท์: 0928590339
60
นายเอกพล แก้วกันทะ
ราชินีบูรณะ
อีเมล: ekaphon@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0888984686
61
นายสุภาพ บัวหอม
วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
อีเมล: buahom1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0879631141
62
นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: luck_da2000@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861213814
63
นายสามารถ เพ็งเลา
โพธาวัฒนาเสนี
อีเมล: spenglao@hotmail.com
โทรศัพท์: 0830848451
64
นายวรัญญู แจงป้อม
อุ้มผางวิทยาคม
อีเมล: tal79warunyu@gmail.com
โทรศัพท์: 0881592877
65
นางอารีวรรณ สุดโต
อนุบาลนครปฐม
อีเมล: Areewon08@hatmail.com
โทรศัพท์: 0892221902
66
นายปราโมทย์ เพ็งเลา
โพธาวัฒนาเสนี
อีเมล: pramote2511@gmail.com
โทรศัพท์: 0892607264
67
นายเขตพล อาสนานิ
พระตำหนักสวนกุหลาบ
อีเมล: ixpe2527@hotmail.com
โทรศัพท์: 0865469044
68
นายพสุ โพธิ์มั่น
ราชินีบูรณะ
อีเมล: pasu@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0852954041
69
นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย
ราชินีบูรณะ
อีเมล: pornthip.r@rn.ac.th
โทรศัพท์: 0816088101
70
นางวิณัฏฐา มงคลปพนพัชญ์
วัดหนองคล้า
อีเมล: winatta.mong@hotmail.com
โทรศัพท์: 0924650456
71
นางสายใจ สร้อยแสง
บ้านหนองหิน
อีเมล: sch050@esanpt1.go.th
โทรศัพท์: 0628266493
72
นางสาวกานดา อาจหาญยิ่ง
อนุบาลบางละมุง
อีเมล: ouikanda@gmail.com
โทรศัพท์: 0848293829
73
นายประวัติ หอเจริญ
อนุบาลสมุทรสงคราม
อีเมล: teacher.anubanskm@gmail.com
โทรศัพท์: 0851411536
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ