รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร


ส.ค.
08
การบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษา 4.0
รหัสหลักสูตร: 60010087-01
4.6
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดอบรม
8 - 11 สิงหาคม 2560
ภาคทฤษฎี
14
ภาคปฎิบัติ
13.5
สถานที่จัดอบรม
นครปฐม สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิบปากร
รายชื่อวิทยากร
รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผศ.ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล อ.ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล อ.ดร.สิทธิชัย ลานเสมา
หมวดหมู่
ทุกกลุ่มสาระ
ระดับความเข้มข้น
ไม่ระบุความเข้มข้น
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ราคา/ที่นั่ง
7,000 บาท (เหลือที่ว่าง 5 จาก 40)
ติดต่อผู้จัดหลักสูตร
โทรศัพท์:  081-645-5570
อีเมล: Sanirut@gmail.com
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ
สถานะ
1
นางสาวพิมพ์ญาดา มาลัยทองแก้วสุภา
วัดหนองศาลา
อีเมล: aranyayo@hotmail.com
โทรศัพท์: 0817050897
2
นางสาวนุสรา ขวัญศรี
พิบูลวิทยาลัย
อีเมล: nusara26@hotmail.com
โทรศัพท์: 0863923474
3
นางวัลยา แสงสวัสดิ์
วัดหนองศาลา
อีเมล: wanlaya.a21@gmail.com
โทรศัพท์: 0859594857
4
นางกาญจนา เกิดลอย
ชุมชนวัดหนองโพ
อีเมล: nueiw2519@gmail.com
โทรศัพท์: 0890425334
5
นางธีรดา อินทร์พรหม
บ้านสุขสำราญ
อีเมล: tha.bansuksamran@gmail.com
โทรศัพท์: 0828072059
6
นางทัศนา โรยสุวรรณ
บ้านสุขสำราญ
อีเมล: panui.krubansuksamran@gmail.com
โทรศัพท์: 0918238678
7
นางสาวยุคนธ์ ปั้นอินทร์
วัดพระประโทณเจดีย์
อีเมล: Punin.599@gmail.com
โทรศัพท์:
8
นางสาวอมรรัตน์ ทองดี
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
อีเมล: sofa_2712@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818576341
9
นางสาวปรานี กาดนอก
บ้านสามัคคี
อีเมล: kadnok32@hotmail.com
โทรศัพท์: 0898091448
10
นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: penyou1@hotmail.com
โทรศัพท์: 0861732293
11
นางเอื้องเดือน วัชระ
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: wachara.nongw@gmail.com
โทรศัพท์: 0879933391
12
นางศิรินทิพย์ เด่นดวง
พระปฐมวิทยาลัย
อีเมล: sirintip2131@gmail.com
โทรศัพท์: 0819866686
13
นางสาวสุภวรรณ สิงห์คะ
วัดเขาขลุง
อีเมล: swett_9999@hotmail.com
โทรศัพท์: 0819446547
14
นางสาวลภัสรดา จิตภักดี
บ้านจาน
อีเมล: lapatrada_rada@hotmail.com
โทรศัพท์: 0922899563
15
นายหนึ่ง ภุมมาลา
วัดหอมเกร็ด
อีเมล: nung.phum@gmail.com
โทรศัพท์: 0818057166
16
นายเลอศักดิ์ สุกก่ำ
สระกะเทียมวิทยาคม
อีเมล: lersak-sk@hotmail.com
โทรศัพท์: 0899160563
17
นางสาวอาลิตา กาญจน์วราธร
วัดสระพังลาน
อีเมล: kruaniwat@gmail.com
โทรศัพท์: 0885422552
18
นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร
วัดจำปา
อีเมล: kruaniwat@gmail.com
โทรศัพท์: 0885422552
19
นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโส
แคนดงพิทยาคม
อีเมล: nat_tagan54@hotmail.com
โทรศัพท์: 0828701546
20
นางสุนีย์ ใจตรง
วัดสองพี่น้อง
อีเมล: ksunee2017@hotmail.com
โทรศัพท์: 0843319231
21
นางอลิษา พันธ์อ้น
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
อีเมล: alisa.panon@gmail.com
โทรศัพท์: 0811927042
22
นางสาวจงถนอม พรามคุ้ม
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
อีเมล: nidnhoy999@hotmail.com
โทรศัพท์: 0923234916
23
นายสิโนทัย เสริมศรี
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
อีเมล: kloyto@gmail.com
โทรศัพท์: 0633599523
24
นางอรกมล บัวซ้อน
วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
อีเมล: ohayohoya@gmail.com
โทรศัพท์: 0866045960
25
นายสรายุทธ สุขเกษม
วัดโพธิ์แจ้
อีเมล: sarayutyai@hotmail.com
โทรศัพท์: 0840780838
26
นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
อีเมล: sutad@nongtakya.ac.th
โทรศัพท์: 0822988612
27
นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
อีเมล: maneerat@nongtakya.ac.th
โทรศัพท์: 0917373434
28
ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี
บ้านหนองปากชัฎ
อีเมล: Ball2499b@gmail.com
โทรศัพท์: 0983152209
29
นางสาวรักชนก คชชา
บ้านหนองปากชัฎ
อีเมล: h20_yes@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818589219
30
นางนภัทร คงธนจรัส
บ้านเขาลอย
อีเมล: naphat4524@hotmail.com
โทรศัพท์: 0926642535
31
นางทวีพร กลิ่นขวัญ
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
อีเมล: taweeporn.kinkun@gmail.com
โทรศัพท์: 0808259246
32
นางสาวนิภา แดงสกล
บ้านดอนเคี่ยม
อีเมล: nipa.deangsakol@gmail.com
โทรศัพท์: 0817285438
33
นางสาวศิรประภา โหราฤทธิ์
บ้านซับมะนาว
อีเมล: aumaim.siraprapa@gmail.com
โทรศัพท์: 0863066617
34
นางราตรี ทารัตน์
บ้านหนองไทร
อีเมล: ywy_24@hotmail.com
โทรศัพท์: 0818654899
35
นางกานดา เซี่ยงฝุง
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)
อีเมล: krukanda10@gmail.com
โทรศัพท์: 0849888796
รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง
#
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ